Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

ZELENÝ ŠTVRTOK 2020

Zelený štvrtok 2020         Biblický text: Ev. Marek 14, 17 – 31

Keď sa zvečerilo, prišiel s dvanástimi. Ako sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Veru, hovorím vám, že jeden z vás, ktorý stoluje so mnou, ma zradí. Začali sa rmútiť a spytovali sa zaradom: Či ja? A iný: Či vari ja? Odpovedal im: Jeden z dvanástich, ktorý so mnou omáča v tej istej mise. Syn človeka síce ide, ako je napísané o Ňom; ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Lepšie by bolo tomu človeku, keby sa nebol narodil.

Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, po žehnal, lámal a dával im hovoriac: Vezmite jedzte: Toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil a dával im; a pili z neho všetci. Povedal im: Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť z tohto vínneho plodu až do onoho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom.

Potom zaspievali pieseň a vyšli na Olivový vrch. I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. Odpovedal Mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie! Ježiš mu povedal: Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. On však tým väčšmi zdôrazňoval: Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili všetci.

___________________________________________________________________________

 

Zelený štvrtok, Veľký piatok Biela sobota, Veľkonočná nedeľa…. dni, ktoré zmenili svet najmä v pohľade za horizont časnosti, ale realita Božieho konania je i v prítomnosti. Tak tieto dni prežívame, i v tradícii, vo viere, ktorá sa upriamuje na Božiu lásku v aktívnom konaní v každom čase – nielen v jednom bode dávnej minulosti. Tieto dni sme v minulosti prežívali nielen v spoločenstve rodiny, ale aj v spoločenstve tej božej rodiny – v chrámoch a najmä v spojení s naším Pánom Ježišom Kristom v prijímaní sviatosti Večere Pánovej. V tomto čase neprežijeme tieto krásne chvíle spoločenstva veriaceho ľudu s Pánom. A predsa Boh je prítomný i so svojou milosťou a stará sa o nás neustále, aj keď to neraz svojou pýchou, snahou o pozemské statky, túžbou slávy, presadzovania svojich predstáv a nesplnených ideí na deťoch, nevidení blížneho…. nepociťujeme a nevnímame. ON, Pán je tu snami. Stvoril vesmír, nás na imago Dei –  obraz Boží – pochopenia, spoločenstva, odpustenia, lásky. A to nás môže – veriacich – tešiť a dať silu konať v každom čase. Iste, chce to aj reflexiu – pozrieť sa späť, aby budúce dni mohli byť lepšie, či ak máme čas mohli napraviť , urovnať, čo sa ešte dá. A k tomu je potrebné pokánie, nie prejav slabosti, či poníženia, ale snahy obnovenia rajskej harmónie, konštruktívneho zmýšľania i konania. (diabol je ten, ktorý koná deštruktívne a trhá spoločenstvo i fanatizmom, predsudkami a najmä zahľadením na vlastné JA – len ja mám pravdu).

Z biblického textu by som chcel len upozorniť na myšlienku prítomnosti a sebaistoty učeníkov (nemyslím len na Judáša Iškariotského). JA ŤA NEZAPRIEM…. Tak vyznal v najlepšej viere v danej chvíli Peter i ostatní učeníci. Kto bol s Pánom Ježišom v ten zelený štvrtok, len dvanásti a predsa Pán Ježiš dal masám veriacim v ten deň realitu života v odpustení a Božej láske na znovuzrodenie. A pritom všetci dvanásti o pokání ani neuvažovali – boli si istí svojou pravdou a presvedčením do budúcna, že sú silní a neomylní. Ja Ťa nezapriem…. tak hovorili všetci. Iste, po čase strachu po Veľkom Piatku a radosti Veľkonočnej nedele – vzkriesenia a najmä 50. deň – zoslania Ducha Svätého, životom vyznali a konali v Božom mene. Len potrebovali čas a čas využili v modlitbe a prijali Božie pôsobenie, ktoré zachraňuje.

Čas, veličina, ktoré je v etapách života vnímaná rôzne (vek, bolesť, radosť, sláva, utrpenie….) Jan Werich ju definoval: Čas si vymysleli lidi, aby vědeli vod kdy do kdy a co zato. Máme čas a smieme ho využiť – i keď možno nie v spoločenstve rodiny – i tej Božej – ale aj v samote ešte máme čas pokánia, i keď sme neraz tí, čo hovoria: Ja ťa nezapriem.  A Pán Ježiš predsa, napriek všetkým našim nedokonalostiam podáva chlieb a dáva kalich života všetkým, i v danom čase osobných omylov.

Prajem vám pokojné prežitie dnešného zeleného štvrtka.

 

 

Prikladám časť liturgie, ktorej by sme boli účastní v týchto dňoch a spoločenstvo s vami chýba aj mne, ale predsa pre osobnú spoveď, verím že vás povzbudí i do ďalších dní.

 

Spovedné otázky:

Odpovedajte pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky:

a)Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili, uznávate?

Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy

  1. b) Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali, ľutujete?

Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov: kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy – hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho lotra a iných.

c)Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umučenie a smrť svojho Syna odpustí všetky hriechy, veríte?

Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho)

  1. d) Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystríhať hriechov a polepšíte si život, sľubujete?

Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach.

 

Spovedná modlitba:

A teraz, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa Mu takto:

Milosrdný a láskavý nebeský Otče, úprimne pred Tebou vyznávame svoje hriechy a neprávosti, ktorých sme sa dopustili proti Tvojim svätým prikázaniam v myšlienkach, rečiach aj skutkoch. Vieme, že by si nás mohol za ne spravodlivo trestať; ale pre zásluhy a nevinnú smrť svojho milého Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista Ťa úprimne prosíme: netrestaj nás, ale zmiluj sa nad nami a láskavo nám odpusť všetky naše hriechy. Daj nám svojho Ducha, aby sme sa úprimne obrátili k Tebe, každodenne sa odriekali bezbožnosti a zlých žiadostí, medzi ľuďmi žili mierne, spravodlivo a pobožne, očakávajúc splnenie blahoslavenej nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen.

Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Amen

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *