Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

VEĽKÝ PIATOK 2020

Sedem slov Ježiša Krista na kríži

V evanjeliu Lukáša, v 23. kapitole, 34. verši čítame: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“

V evanjeliu Lukáša, v 23. kapitole, 43. verši čítame: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!“

Evanjelium Jána, 19. kapitola, 26. a 27. verš: „Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke: Žena, ajhľa, tvoj syn! Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka!“

Evanjelisti Matúš v 27. kapitole, 46 verši a Marek v 15. kapitole, 34. verši svedčia: „O deviatej hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom: Eli, Eli, lama sabachtani? To je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

V evanjeliu Jána v 19. kapitole, 28 verši čítame: „…povedal Ježiš: Žíznim!“

Evanjelista Ján v 19. kapitole, 30. verši svedčí: „Dokonané!“

Evanjelista Lukáš v 23. kapitole, 46. verši píše: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“

•••

Sedem – číslo, ktoré sa zdá byť obyčajné – bezvýznamné. Čo vás prvé napadne, ak sa povie sedem… Je až také bezvýznamné?

Zomierajúci (i vtedy si mysleli, že Ho odstránili) Pán Ježiš Kristus sedemkrát prehovorí a pritom je víťaz a veniec víťaza dáva aj nám veriacim.

Skúsme si všimnúť sedem slov (výpovedí), ktoré zmenili svet i dejiny spásy a pritom nikomu neublížili. Sedem slov, ktoré sa ma dotýkajú a na ktoré musím reagovať.

Sedem slov Ježiša Krista na kríži;

Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia (L.23,34)
– tí, ktorí ti dali facku, spôsobili utrpenie, za tých prosí – Odpusti im. lebo ja im odpúšťam – to dokáže v plnej miere asi len Pán Boh – Pán Ježiš prosí i za nás, ktorí neraz v danom momente konáme neuvážene, pod vplyvom davovej psychózy, či inými pohnútkami času – situácie  – doby – ….
– odolanie v pokušení – zostúp z kríža – láska a ochota trpieť za milovaných – kto to dokáže bez pripomenutia; ja som urobil pre teba to a to……- Ježiš Kristus Hovorí – nevieš čo činíš, ale odpúšťam –  malo by nasledovať pokánie….
– Týka sa toto slovo i teba, lebo Boh má o teba záujem – on ti to nepochopiteľne odpúšťa.

Dnes budeš so mnou v raji (L.23,34)
– tomu vrahovi odpustil – to je nespravodlivosť – aký je to Boh. V poslednej chvíli učiním pokánie a všetko je OK.?
– kedy je posledná chvíľa…?…
– učinil si už pokánie? Ak nie – nesúď – otvor náruč a vyslov – odpúšťam,  alebo ľutujem…  Nedokážeš to? Ježiš Kristus to hovorí aj tebe, stačí len prijať túto milosť. Na kríži má ruky roztiahnuté, pribité klincami na dreve, je to otvorená náruč, ktorá prijíma na milosť všetkých, ktorí sú na Golgote. Otvoril náruč, aby ťa objal.  Ak chceš, Jeho ruky sú priklincované, svet Ho pribil. Ježiš Kristus však otvára náruč, priklincovanú, aby objal svet, i teba a prijal do spoločenstva veriacich. Rozpäté ruky na kríži si vysvetľujeme každý po svojom. Bezbrannosť, aj víťazstvo lásky, života. Vľavo odmietnutie vpravo záchrana, alebo naopak?  Podstata je v pokání a v múdrosti poznať znamenia časov. Golgota je fakt, na ktorej strane si, je to tvoja vec. Boh ťa nenúti rozhodnúť sa, ale tvojim rozhodnutím ide nielen o tvoju existenciu, ale aj tvojich blízkych.

Žena, ajhľa tvoj syn!… Ajhľa, tvoja matka! (J.19. 26-27)
– Ježiš Kristus nezabúda na bolesť človeka, stratu najbližších – matka, syn. Pripomína zomierajúci, že máme jeden druhého, o ktorého sa máme starať, ktorí potrebujú našu lásku, ochranu i pomoc . Kedy si si všimol toho vedľa seba, kedy si si uvedomil, že Boh ťa poslal vykonať dielo tak jednoduché -niekomu nahradiť jeho blízkeho – matku, brata, priateľa…. Ty si to nevšimneš. Ale ten, ktorý zomiera si to všíma i koná, posiela ťa na svoje miesto, ktorým ty možno opovrhuješ. – ajhľa tvoja matka, tvoj brat, tvoj priateľ – človek, ktorý ťa potrebuje a ty si jediný, ktorý môžeš pomôcť. Nebuď hluchý, aj ty potrebuješ niekoho, koho ti pošle nebo.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? (Mt.27,46;;Mr.15,34)
– Ježiš Kristus je v smrti opustený……
– nikto ťa nechápe, všetci sú proti tebe. Zostávaš sám, všetci odišli a ty si zúfalý. Nemýliš sa, je to realita života. Zostávaš sám (vo svojom vnútri) – všetci ťa opustili. Chápe ťa aj Ježiš Kristus – On to prežil. Otec Ho opustil, aby sme my neboli opustení. Nerezignoval, iba konštatoval. Otec mu dal dôveru a On nesklamal
– úzkosť v smrti, kedy Ježiš Kristus musel zažiť poníženie, aby som i ja mohol byť víťazom.

Povedal Ježiš: Žíznim (J.19,28)
– trpel i telesne, niet pochýb. Bojíš sa utrpenia i toho telesného?
Neboj, Boh to prežil. Ježiš Kristus sa zdôveril, nezatajoval pred Bohom Otcom že trpí. Maj vieru a v modlitbe povedz Pánu a On iste vypočuje a v danej chvíli pomôže.
– Neboja sa, On ťa posilní a iste vydržíš.

Dokonané (J.19,30)
Dokončil dielo spasenia, satan ho neporazil i keď sa na chvíľu Golgoty tešil. Pán Ježiš vydržal a zachránil ma. Dokonané, len či je mnou prijímané?

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha (L.23,46)
Aj v smrti Bohu patríš. Ideš do domoviny v nebesiach.

7  Sedem slov pre teba, o tebe?….

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *