Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Štedrý večer – domáca pobožnosť; vianoce 2020

Štedrý večer – domáca pobožnosť;  vianoce 2020

V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

ES č. 19, (môžete zaspievať, alebo len čítať)

  1. Príď, Spasenie pohanov, Teba s láskou oddanou všetci verne čakáme, príď k nám, vrúcne voláme!
  2. Nie z človeka hriešneho, ale z Ducha Svätého život prečistej Panny Bohom bol požehnaný.
  3. Od pradávna žiadaný, Otcom z nebies poslaný, pravý Boh, človek pravý, na záchranu nám daný.
  4. Jasle Jeho svietia v tme, svetlo šíria tak jasne, že noc bludov odchádza, svetlo viery prichádza.
  5. K ľuďom z nebies zostúpil, hriešnych z pekla vykúpil, navrátil nás Otcovi a nám dal život nový.
  6. Sláva Bohu, Otcovi, vtelenému Synovi, sláva Duchu Svätému, Bohu trojjedinému!

Božie Slovo Starej Zmluvy: Prorok Micheáš

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom.

Božie Slovo Starej Zmluvy: Prorok Izaiáš;

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Pieseň ES č. 49,

  1. Nebo otvorené. Svetlo rozlieva sa zlatým prúdom do tmy neslýchaná krása, sláva, moc, veleba! Zneje, zuní vzduchom „Haleluja“ z neba! 2. Nebo otvorené. Hrôzou srdce chvie sa zdesených pastierov; zbor anjelov plesá: Sláva na výsosti Bohu, ktorý dáva nám pokoj z milosti.   3. Nebo otvorené, slávospev zaznieva tajuplne, v láske, Boh sa k ľudstvu skláňa, náručie otvára: – Poďme, viďme Dieťa, ktoré nám Boh dáva.     4. Nebo otvorené. Z lona čistej Panny prišiel na svet, prišiel Víťaz vyčkávaný, by diabla porazil, obetoval seba,  nad peklom zvíťazil.       5. Nebo otvorené. Sláva Bohu, sláva! Prápor Kristov veje, v svätý boj zvoláva. Podeň si stať treba, pod ním dosiahneme večnú slávu neba!

Evanjelium Luk. 2, 1 -14

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!  Amen

Ako odpoveď na evanjelium vyznajme: Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.    Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.    Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.                        Amen.

ES č. 41, (môžu zaspievať – predniesť dietky)

  1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny;

v mestečku Betleme v jasličkách na slame leží malé Pacholiatko na zime, leží malé Pacholiatko na zime.

  1. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, to anjeli pre svet celý mocne zvestovali;

a preto plesajme, spolu sa radujme, Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme. :/:

  1. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši, z čistej Panny narodený, Poklad náš najdrahší,

Kriste náš, Pane náš,  skloň  sa k nám ako Pán, a z milosti do radosti uveď nás! :/:

 

Lukáš. 2, 11

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Štedrý večer – na čo sa upriamuje náš pohľad, ako vnímame – prežívame tento večer? Iste – každý vo svojom svete poznania ľudskej – i nechápavosti, zloby, odmietania,  ale iste i lásky a pomoci, možno uzatvorenosti, ale verím i pochopenia a znovuotvorenia náruče pre nové objatia – aj pre tých, ktorí sú akosi ďaleko.

Napriek všetkým okolnostiem je Štedrý večer jedinečný; nie zásluhou nás ľudí. Je jedinečný Božím prienikom do našej reality, len ju počuť, poznať a žiť.

Inak vníma tento večer dieťa, očakávajúce dary Ježiška pod stormčekom – možno je to len túžba pokoja v rodine, či mať vlastnú rodinu, starší sa chcú tešiť z radosti detí a tí ešte starší?….

Do tejto vianočnej atmosféry chcem prispieť nie ľudským – ale Božím Slovom: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Vianoce, to je možnosť v realite tohto sveta byť Boží posol – anjel a prísť, zavolať, povedať: Som tu pre teba.   Amen

Modlitba: (predtým osobné modlitby)

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Áronovské požehnanie: (môže udeliť starší rodiny)

Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás.

Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.

Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj (znamenie kríža). Amen.

ES 60

1.Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betleheme,  v jasliach Dieťa tam utešené  tíško, spokojne spí, tíško spokojne spí.

2. Tichá nos, svätá noc. Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť,  z nej teší sa i dnes celý svet: Prišiel Spasiteľ k vám!:/:

3. Tichá noc, svätá noc. V Ježiši-Dieťati Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: Buď pokoj vám!   Kristus je daný nám. :/:

 

Prajem nám všetkým i keď nie tradičné, ale verím, požehnané prežitie Vianoc a v novom roku viac pokoja, lásky, porozumenia a Božiu žehnajúcu pravicu.

Váš farár Rastislav Hargaš s rodinkou                     

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *