Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Závierka občianskeho roka – Silvester 2020 – domáca pobožnosť

Závierka občianskeho roka – Silvester 2020 – domáca pobožnosť;

V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Predspev: Pomoc naša…..
L:   Pomoc naša buď v mene Hospodinovom! Zb:  Ktorý učinil nebesá i zem.
L: Pane náš, Ty nám otvor pery! Zb: Nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú!
L: Pane Bože, príď k nám so svojou pomocou! Zb: Ó Pane, túto pomoc neodkladaj!
L: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému! Zb: Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

ES č. 65:

 1. Česť vzdajme Pánu Bohu, nech znie Mu pieseň chvál! Za Jeho milosť mnohú, za všetko, čo nám dal.

Len Jemu ďakujeme, keď starý rok odchádza a nový k nám prichádza; Pána oslavujme!

 1. Veď tak veľa je toho, čím dušu požehnal, On daroval nám mnoho, i život zachoval, ochránil od zlého,

zvlášť pokoj, zdravie doprial, nám otcovsky pomáhal, zo srdca štedrého.

 1. On hriechy nám odpustil zo svojej milosti; veď keby bol odplatil dľa spravodlivosti pre množstvo našich vín, pre neprávosti naše, ponechal by nás skaze aj s naším konaním.
 2. My v Bohu Otca máme, to pravda je istá; ak hriechy vyznávame a veríme v Krista,

v úprimnom pokání nás nikdy neopustí, zahynúť nedopustí, bezpečne ochráni.

 1. Za všetko dobrodenie znie vrúcej vďaky hlas; počuj dobrorečenie a chvály, Otče náš.

Dnes vrúcne prosíme; žič nám rok nový hojný, radostný a pokojný, že to dáš, veríme.

Modlitba:

Všemohúci Bože a láskavý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne a oslavujeme Ťa za všetky dary milosti a lásky, ktoré sme prijali po všetky dni roku odchádzajúceho. Ty si nás chránil a opatroval, Ty si nás nezaťažil viac, ako sme uniesť mohli, Ty si vytrhoval z rozličného nebezpečenstva duše i telá naše. Neodplácal si nám podľa našich previnení a hriechov, ale ako láskavý Otec nakladal si milosrdne s nami. Za to za všetko buď Ti od nás, Tvojho stvorenia, ako obeť vďačných srdc vzdaná úprimná vďaka a chvála, ktorú milostivo prijmi od nás a raz nás uveď do svojej večnej slávy.  Amen.

Žalm 90          Modlitba Mojžiša, muža Božieho.

Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa, ľudskí synovia! Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž. Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší; za rána kvitne, mení sa, podvečer vädne, usychá.Lebo my hynieme od Tvojho hnevu a Tvoja prchkosť nás desí. Pred seba postavil si naše viny a naše tajné hriechy do svetla svojej tváre. Lebo pre Tvoj hnev miznú všetky naše dni, končíme svoje roky ako vzdych.Čas nášho života je sedemdesiat, pri dobrej sile osemdesiat rokov; ich pýchou je námaha, strasť; on rýchlo prejde, a my odletíme. Ale kto pozná silu Tvojho hnevu? A Tvoju prchkosť, ako žiada Tvoja bázeň? Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy…? Zmiluj sa nad svojimi sluhami! Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali. Potešuj nás toľko dní, koľko si nás ponižoval, toľko rokov, koľko sme zlé veci videli. Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk!   Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému! Ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

ES č. 66:

 1. Rok starý zavierame a plní vďačnosti na Tvoju česť spievame, ó Bože z výsosti;

za všetko ďakujeme, náš Pane premilý, však sme v ňom každodenne len z milosti žili.

 1. Veď nebolo hodiny, ani okamženia, bez Tvojich dobrodení a bez požehnania;

Ty si nás obdarúval otcovskými darmi a láskavo nakladal s nami sťa dietkami.

 1. Aj vzácny poklad, zdravie, nám z milosti si dal, o pokoj, blaho pravé sa láskavo staral;

boli by sme zhynuli pre hriechy mnoho ráz, Ty pridal si však sily a mocne chránil nás.

 1. Mnohých si zas povolal pred trón súdu svojho a nám dni predlžoval života časného,

ach, toľkej láskavosti nie sme veru hodní, bo cestou hriechu, zlosti sme išli deň po dni.

 1. So slzami sľubujem nemrhať daný čas; dni Tebe obetujem, čo z milosti mi dáš.

S rokom starým sa lúčim aj s hriechmi starými, do nového vykročím s túžbami svätými.

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen

Text: 2. Mojžišova 16,35

Izraelci jedli mannu 40 rokov, až kým neprišli do obývateľnej zeme, na okraj Kanaánu.

Záver roka, záver jednej etapy; osobnej existencie, práce, rodiny, spoločnosti, cirkvi. Iste sa smieme a máme pozrieť späť, ako to bolo v tomto roku 2020. Veď stáli sme na štarte Nového roka 2020 s prianiami, záväzkami, sľubmi, očakávaniami, a aká je realita.

Možno sklamanie, no verím, že i naplnené túžby, možno niekde len spolovice.

Aký bol tento rok 2020, a nemali by sme zostať v pohľade späť len v tejto jednej etape.

40 rokov – putovania Božieho vyvoleného národa – a v predu Mojžiš. Mojžiš, ktorého si vyvolil Pán Boh, bez zásluh, dokonca poznačený vraždou, a predsa sa stáva v poslušnosti Božiemu Slovu splnením Božích zasľúbení.

40 rokov – tak čítame v Biblii (v slovenskom preklade, ktorý sa rodil za ťažkých podmienok v neprajnosti k cirkvi).

40 rokov – číslo v Biblii, ktoré nemusí mať matematickú výpoveď, skôr výpoveď ľudskej existencie, či trvania etapy (Mt 4,2  Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol.)

31 rokov – od nežnej revolúcie, ktorá pre viacerých nebola až táká nežná. Tvrdá, pre niektorých v sklamaní sa v tvz. priateľoch, nenaplnených túžom a sľubov.

Aj tam na púšti Mojžiš zažil vzbury, nepochopenie, no predsa z Božej vôle i katarziu – očistenie národa pod rozbitým zlatým teľaťom.

Koľko rokov sme prežili – iste spomíname na to pekné; v detstve, rokoch mladosti, dospievania, rodiny,…. iste sa u mnohých vynárajú aj tiene ľudského nepochopenia, odsúdenia, tvrdých rán – nie len od života – a sklamaní.

A predsa sme žili aj cirkevným životom, v daných etapách istým rytmom a stojíme dnes na konci roka 2020.

Aký bol? – v osobnom prežívaní si iste premietnete. Aký bol v cirkevnej rodine – bratia a sestry?

Z Božej milosti sa podarilo dokončiť ďalšiu etapu opravu chrámu Božieho v Rači, v Bernolákove to boli tiež opravy chrámu, areálu kostola.

Potešiteľné, ale nie uspokojujúce. Veď chrámy boli z väčšej časti zavreté – nie našou osobnou vinou, ale realitou doby, v nezodpovednosti mnohých.

Aj vtedy za Mojžiša mnohí zabudli na otroctvo a daná situácia sa im javila ako nepriaznivá.

Ale Boh sa starala viedol a priviedol do zasľúbenej zeme, cez ťažkosti, predsa k radosti.

Končíme jednu etapu života v rôznom pohľade. Verím, že v osobnom živote s pokorou a vďakou oproti Pánu Bohu, i keď tých bolestí bolo viac, ako sme čakali. Ale veď predsa len z Božej milosti žijeme, kráčame vpred.

Možno skôr, ako posťažovanie sa, by bolo vhodné poďakovať. Každá generácia si musí prejsť tou púšťou, len je dôležité, či vnímame Božiu blízkosť a Jeho pomoc. On dáva mannu i vodu – to potrebné pre život, ako to prijímame je na nás.

I naša cirkev bola vedená predstavenými, (myslím i na dávne časy, kde bolo cítiť lásku k luteránskej cirkvi a veriacim, i nedávno minulé, či tie, ktoré žijeme,) čo nás však čaká – cirkevné zbory – nedáva dnes veľa radosti, zostáva len viera v Toho, ktorému na nás naozaj záleží – v Pána, Ktorý aj z kríža Golgoty svedčí o láske a záchrane.

Etapa jednej doby. Ďakujme Hospodinu a prosme.          Amen.

Litánia na závierku občianskeho roka (od K. Kuzmányho)

L:  Modlime sa:   Za cirkev Tvoju svätú, za Tvoje slovo a sviatosti, za ľud náš i všetky národy sveta, za pokoj a mier medzi nami, za príhodné počasie a úrody zeme, za otcov i matky, manželov i manželky, dietky i potomkov našich, za nemocných a umierajúcich, za pracujúcich a putujúcich, za prítomných i neprítomných, za priateľov i nepriateľov, za všetkých všade … prosíme Ťa, Hospodine!

Zbor:  Pane, zmiluj sa nad nami!

L:  Odvráť od nás všetky zlé telesné i duchovné neduhy, bludy a úzkosti, nespravodlivosť a nenávisť, lakomstvo a pýchu, nemoci a živelné pohromy, vojny a nepokoje, všetky ostatné zlé navštívenia … prosíme Ťa, Hospodine!

Zbor:  Pane, vyslyš nás!

L: Otvor svoje ruky k požehnaniu cirkvi i vlasti našej, domov i príbytkov našich, ľudu i národa nášho… … Prosíme Ťa, Hospodine!

Zbor: Pane, zmiluj sa nad nami!

L: Pre meno Tvoje sväté a zasľúbenia Tvoje, pre divné skutky Tvoje a milosrdenstvo Tvoje buď s nami z pokolenia na pokolenie, buď s nami vo chvíľach týchto i budúcich, dnes, zajtra i naveky … prosíme Ťa, Hospodine!

Zbor: Pane, vyslyš nás!

L: Modlitba Pánova:

Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen.

Staroslovanský Otčenáš

Otčenáš, iže jesi na nebesiech, da sviatit sja imja Tvoje; da priidet carstvije Tvoje; da budet volja Tvoja; jako na nebesi i na zemlji; chlieb naš nasuščny dažď nam dnes; i ostavi nam dolgy naše, jako že i my ostavljajem dolžnikom našim; i neuvedi nas vo izkušenie; no izbavi nas ot lukavavo. Jako Tvoje jest carstvje, i sila i slava vo veky. Amin.

Áronovské požehnanie: (môže udeliť starší z rodiny)

Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás.

Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.

Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj (znamenie kríža). Amen.

ES č. 64:

 1. Až podnes nám pomáhal Hospodin Kráľ večný, preto k nebies výšinám nesie sa spev vďačný,

odkiaľ pomoc prichádza istá v každej dobe; tam vždy duša nachádza novú silu v mdlobe.

 1. Dosiaľ je otvorená ruka Hospodina, On darcom je spasenia skrze svojho Syna.

Ako by nám nedoprial k životu čo treba, svojim deťom nepodal dobrý Otec chleba.

 1. Pomáhal nám doteraz, pomôže aj ďalej, v Neho zložme v každý čas svoju pevnú nádej;

vie, čo potrebujeme prv, než Ho prosíme a mnoho dostaneme, hoci nehodní sme.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *