Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Nový rok 2021 – v Ježišom mene – domáca pobožnosť;

Nový rok 2021 – v Ježišom mene – domáca pobožnosť;

V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

A 24:  L.: Obnov nás, Hospodine, Bože mocností.  Zb: Rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.

ES č. 71:

 1. Hospodinu podajme ruku, poďme do Jeho svätyne! On nás volá i v novom roku, nuž Jeho slovo prijmime!

Len v Bohu je radosť večná, vznes sa k Nemu, myseľ vďačná!

 1. Hospodinu podajme ruku, a prosme Ho o zmierenie. Na svete plnom klamu hluku len v Bohu je utíšenie.

Čas je zo sna sa prebudiť a danú milosť využiť.

 1. Hospodinu podajme ruku na dôkaz stálej vernosti! Za Ním poďme i v tomto roku v pokore, viere a cnosti.

Nezíďme už z cesty pravej, držme sa náuky zdravej.

 1. Hospodinu podajme ruku na znak pravého pokánia. On v Kristu dáva nám záruku, že dôjdeme zľutovania,

keď v deň súdu posledného k odplate pozve každého.

 1. Hospodinu podajme ruku, oddajme sa Jemu cele! A zvolajme: „I v novom roku pomáhaj nám v dobrom diele, a na ďalšie putovanie vylej svoje požehnanie!“

Modlitba:

Všemohúci večný Bože a láskavý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti na počiatku tohto nového roku, keď všetko svoje očakávanie vkladáme do Tvojich rúk. Dôverujeme Tvojej svätej ochrane a skrze Pána Ježiša Krista prosíme, spravuj nás svojím Svätým Duchom, aby sme si v novom roku i v celom našom živote počínali čestne, zodpovedne podľa Tvojej vôle a spravodlivo. Prosíme aj za cirkev Tvoju v tomto svete, aby si ju viedol v duchu pravdy a lásky, zachoval nás v nej pred každým zlom a daroval nám svoj pokoj. Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu až naveky. Amen

Desať Božích prikázaní

Ja som Hospodin, tvoj Boh:

 1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
 3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
 4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi!
 5. Nezabiješ!
 6. Nescudzoložíš!
 7. Nepokradneš!
 8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
 9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
 10. Nepožiadaš ani jeho manželku (-la), ani nič, čo je jeho!

Hospodin hovorí: Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosrdenstvo tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Amen

ES č. 68:

 1. Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj, milostivo stráž!
 1. Na každý deň chleba, i to, čo nám treba, daj v príhodný čas, mierom, zdravím, silou, spokojnosťou milou stále žehnaj nás.
 1. Nadto chlebom Slova nasycuj vždy znova naše duše sám, velebné sviatosti zachovaj v celosti na spasenie nám.
 1. Buď bezpečným Vodcom, starostlivým Otcom dnes i napotom,  svetlom vo tmách noci, Lekárom v nemoci, v smrti životom.

Evanjelium Jána 1, 1 – 5:

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.   Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.

 Ako odpoveď na evanjelium vyznajme: Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.    Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.               Amen.

ES č. 76:

 1. Rok nový zase k nám prišiel, v ňom teš sa každý a veseľ. Refr.: Radujme sa, veseľme sa v tomto novom roku.
 1. Buď Bohu sláva na nebi a pokoj ľuďom na zemi.  Refr.:
 1. I roku pominulého Boh nás ochránil od zlého. Refr.:
 1. Keď Syna svojho dal z neba, s Ním všetko dá, čo nám treba. Refr.:
 1. Aj cez rok nastávajúci, zostaň s nami, Všemohúci! Refr.:
 1. Kráľovstvo Jeho hľadajme a v Neho stále dúfajme.  Refr.:
 1. Za dobro, dané nám z neba, česť Bohu, sláva, veleba. Refr.:
 1. Keď v mene Krista prosíme, Boh dá viac, ako myslíme, Otvor, Pane, štedrú ruku, v tomto novom roku.

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen

Text: Józua 1,2:    Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň, prejdi cez tento Jordán – ty i všetok tento ľud – do krajiny, ktorú dávam Izraelcom.

Nový rok 2021, môžeme povedať, prešli sme na druhú stranu – v zmysle textu zo včera – Slivestra. Z jednej etapy do ďalšej. Ten pomyslený prechod polnoci, verím bol pokojný. No prechod Božieho ľudu do ďalšej etapy nebol až taký pokojný. (Otroctvo v Egypte, cesta púšťou, očakávanie konečne splnenia Božích zasľúbení.) Pred koncom cestou púšte zomiera navrchu Nebó Mojžiš, otázka, ako ďalej bola namieste. Boh si vyvolil Józua, len či ho ľud prijme.

Józua prijíma poslanie a koná v mene Božom. Prechod cez Jordán nebol jednoduchý, ale Hospodin kráčal s ľudom a tak prešli na druhú stranu.

Či ich však čakalo, resp. čo očakávali na tom druhom brehu? Nebolo to nič ľahké, bezstarostné. Opäť zápas.

Ktorí pamätáte z konfirmačnej prípravy tieto biblické histórie viete, že to bol opäťzápas, dobytie mesta Jericha a následne nie ľahké zaujatie krajiny. Ale Boh bol s nimi a kým plnili jeho príkazy, Božie zasľúbenie sa plnilo a naplnilo.

S Božou pomocou sme prešli na druhý breh. Čo očakávame? Ak bezstarostnosť, život bez skúšok, zápasov, zodpovednosti, no najmä ak máme pocit, že Božie Slovo – Jeho prikázania – nemusíme plniť, tak je to veľký omyl.

Aj v tomto roku nás čaká životný zápas, len či v poslušnosti Bohu, Jeho Slovu – v osobnom živote i cirkvi.

V Cirkvi to nebuľe ľahké. Cirkevné zbory pechádzajú do etapy, ktorá je existenčná (čo do financovnia i luteránskeho vyznania). Veď s novým rokom prichádzajú aj veľké zmeny – platby napr. CZ Rača ca. 5,000.-€ ročne – na chod našej cirkvi. Nie radostné konštatovanie, čo nám pripravilo vedenie. A predsa vo viere, že Pán bude s nami, s videním, že v poslušnosti Božiemu Slovu budeme aj na druhom brehu doma.

Prešli sme na druhý breh, lebo Boh kráča s nami. Len nestratiť vieru a byť aktívnym pri Božom volaní k službe. A iste Pán nás neopustí, len sa ho v zodpovednosti vyznania držme.

Požehnaný, zdravší nový rok 2021 prajem všetkým nám, lebo len spoločne v spoločenstve s Pánom budeme putovať i ďalej, víťaziť a raz sa tešiť i v Jeho sláve v nebesiach.         R. Hargaš s rodinkou.         Amen

Modlitba (Martin Rázus, Pri nohách Pánových, 1949):

Počiatkom si, Bože, bytia od večnosti, Tvoje Slovo svieti, Tvoj duch mocou hostí.

Preto pred tvár Tvoju vstupujeme, Pane, nech dnes spŕchne na nás Tvoje Požehnanie.

Čo sme prežili – jak zlé i dobré – vieme, ale neznámou diaľ, kam to putujeme.

Nenechaj nás samých, siroty bez otca, maj nás v svojej ochrane, buď náš dobrý vodca!

Daj rok požehnaný, ľudu svojmu shovej, a v čom ubudlo síl – pridaj vôľe novej!

Láska Tvoja na nás nech si odpočinie, svieti nám – moc dáva,

a kde Tvoja sláva, spojí nás raz večne, Bože Hospodine!    Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak

i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.

Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Áronovské požehnanie: (môže udeliť starší z rodiny)

Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás.

Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.

Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj (znamenie kríža). Amen.

ES č. 69:

 1. Čuj naše prosby, Pane neba, zeme, keď do nového roku vstupujeme, nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, Duchom nás posväť.
 2. Požehnaj naše práce, Bože drahý, nech sa nám zdaria všetky dobré snahy; z viery nech vzklíčia činy v tomto roku na každom kroku.
 3. Zachovaj pokoj v celom svete, Pane, vlasť našu žehnaj, o to Ťa žiadame; sprevádzaj cirkev svojím svätým slovom aj v roku novom.
 1. Ó Bože, láska Tvoja buď vždy s nami, veď konať dobro nie sme schopní sami; prispor nám viery, upevni v nás nádej vo chvíli každej.
 1. O hojnosť chleba prosíme Ťa, Pane, na polia vylej svoje požehnanie. Podopri, veď nás na začatej ceste, Ježiši Kriste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *