Ev. a. v. farský úrad, Alstrova 39, 831 06 Bratislava 35 raca@ecav.sk 0903 79 49 26

Epifánia – Zjavenie Krista Pána mudrcom, 06.01.2021 – domáca pobožnosť

Epifánia – Zjavenie Krista Pána mudrcom, 06.01.2021 – domáca pobožnosť

V mene Boha ; Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Predspev: Ó Ježiši; Zb.: Tvoje narodenie daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti.  Haleluja, sláva Bohu!

Konfiteor:  Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne;

Zb.: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu. Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.   L.: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pieseň ES č. 77:

  1. Povstaň a hľaď, cirkev milá, akým svetlom osvietila ťa hviezda tvojho Pána!

Tma kryla všetky národy, na teba zhliadol Hospodin, tebe je pravda daná,

jasná, krásna; láska čistá, nádej istá, viera pravá, pokoj, aký svet nedáva.

  1. Tma bludov všade zaniká, kde jas tej hviezdy preniká, je šťastný, kto v ňom chodí.

Od západu i východu z každej rasy, stavu, rodu ku Bohu všetkých vodí. Až raz ten čas priblíži sa, spojí srdcia jedna viera vôkol jedného Pastiera.

  1. Nám svetlo Božie už svieti, daj nám, Bože, aby sme Ti na česť a chválu žili,

nech tam, kde vládne temnota, vnášame svetlo života a tak sme Tebe milí.

Keď raz náš Pán príde k súdu, tam nebudú zahanbení tí, ktorí Mu boli verní.

Glória – Sláva.

L.: Sláva na výsostiach Pánu Bohu!  Zb.: A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen.

Salutácia:   L.: Pán Boh buď s vami!  Zb.: I s duchom tvojím!

Kolekta – modlitba:

Hospodine, večný Pane, dobrotivý nebeský Otče, ktorý nám i svetu svoju slávu zjavuješ a svojím slovom nás oslovuješ, ďakujeme Ti, že si splnil svoje zasľúbenia a svoju milosť si rozšíril na všetky národy zeme. Osvietil si našich predkov svetlom spásy a aj nám si daroval svetlo života, aby sme v Tvojom evanjeliu prijímali slovo milosti a pravdy a k Tebe, nášmu nebeskému Kráľovi prichádzali s darom viery, s vôňou modlitby a trpezlivej nádeje. Ty si Začiatok i Koniec času a dávaš príležitosť všetkým na zemi, aby Ťa poznali, prijali a zvelebovali teraz i na veky vekov. Amen.

Text Starej Zmluvy, Izaiáš 60, 1 – 6:

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.Pozdvihni oči a pozri: všetci sa zhromaždia a prídu k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje dcéry v náručí budú nosené.Potom uvidíš a budeš žiariť, začuduje sa ti a poteší srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo národov príde k tebe.Množstvo tiav ťa zaplaví, mladé ťavy z Midjanu a Éfy; všetci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadidlo a hlásať budú chvályhodné skutky Hospodinove.                       Slovo nášho Boha zostáva naveky Amen.

ES č.: 63

  1. V temne vzplála hviezda nám, za ňou, za ňou poďme, bratia!

Ona volá: koniec tmám, tmy sa tratia, tmy sa stratia:

tmy bludu a povery, tmy hriechu a nevery.

  1. Jasná hviezda hlása nám príchod Krista-Svetla sveta;

všetkým sveta končinám spása z nebies štedrých zlieta,

milosti prúd bohatý v betlehemskou Dieťati.

  1. Za hviezdou sa, bratia hor´, k zdroju milosti a spásy!

Slnko vstáva spoza hôr! Nový deň sa mocne hlási:

Slnko spravodlivosti a deň spásy z výsosti.

  1. Vítame Ťa srdečne, Dieťa milé, v Tvojej tvári

radostne a nádherne láska Božia spásou žiari.

Prijmi našej chvály hlas! Tu máš dary, tu máš – nás.

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen

TEXT: Evanjelium Matúša 2, 1 – 12:

Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.  Amen.

Zjavenie Krista Pána mudrcom – tak znie názov dnešnej slávnosti, ktorá akoby stála v tieni vianoc, najmä štedrého večera. Do 5. storočia, skutočne tento deň bol slávený ako deň Ježišovho narodenia, (písal som v úvode 1. Slávnosti vianočnej). Východná cirkev stále tento deň slávi ako Kristovu inkarnáciu. Nie je to na škodu veci, práve naopak, dnešná slávnosť oslovuje svojím obsahom, nakoľko je iný, ako ponúka a vydáva svedectvo narodenia – Inkarnácie Pána Ježiša. I keď hovoríme o mudrcoch – učencoch – (ľudovo nazývaní „ traja králi“ (počet troch sa ujal na základe vymenovania troch darov, ako sme čítali vo v. 11), centrom tejto udalosti je Pán Ježiš, i keď malé dieťa, ale predsa Boží Syn. Prelamuje statickú náboženskú predstavu Izraelského národa (Bohom vyvoleného – bez zásluh človeka, len z milosti Božej -), že Mesiáš prichádza len k nemu – Izraelu. V Inkarnácii Pána Ježiša Boh zasahuje zlomovo do dejín spásy, nie pre jeden národ, ale pre všetky.  (Jozefus Flavius zaznamenáva púť Heleny, matky istého babylonského kniežaťa do Jeruzalema, kde hľadali Spasiteľa. I mnohí iní kráčali s túžbou nájsť niekoho, kto je záchranca, kto je mocnejší ako svet, kto splní túžby a vnesie pokoj do života.)

Spomeňme na udalosti (ako ich opisuje evanjelista Lukáš v 2. kap.); …nemal miesto, len v maštaľke, kto z vyvoleného národa sa zaujímal o Ježišovo narodenie? Žiaľ, spomínaný je len Herodes a to so zlobou vraždiť;

/(Mt. 2, 13 – 20): Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil. Vstal teda v noci, vzal dieťatko a Jeho matku, odišiel do Egypta a bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo Pán bol riekol ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna. Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša: Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet. Ale keď Herodes umrel, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka./

A tak púť mudrcov je v istom zmysle aj našou púťou nájsť, skloniť sa pred Pánom, ktorý sa neuzatvára pred nami, ale prichádza so spásou a tiež výzvou priniesť dary. Čo Mu môžeme darovať? Nie ľahká odpoveď. Skôr otázka, s akou vierou, či úprimne, alebo v predstave -, splním si povinnosť, či ešte mylnejšie; predplatím si splnenie svojich želaní. Mudrci priniesli v ich ponímaní to najcennejšie; seba, hodnoty sveta – zlato, účasť v spoločenstve (liturgii) – kadilo, a myrhu – uznanie Kráľa všehomíra.

Mudrci idú za znamením – hviezdou – (iste, dnešné vedecké poznanie hovorí o kométe, či skôr konjuktúre Saturna a Jupitera, ale dôležité je svetlo) a predsa odbáčajú z nastúpenej cesty. Čo ich odviedlo na scestie? Vydali sa na púť na základe poznania histórie a vedy, s vierou. A predsa v danom momente zvíťazila nad vierou a znamením praktika sveta – spoločnosti. Kráľ sa musí predsa narodiť v paláci, na kráľovskom dvore. A tak odbočili od „Dávidovho“ mestečka Betlehem do metropoly Jeruzalem, kde sídlil kráľ Herodes (Betlehem je vzdialený južne od Jeruzalema cca. 8 km). Čítali sme v evanjeliu, čo toto odbočenie spôsobilo – smrť, nárek, utrpenie, vyhnanstvo. Až opätovná viera, videnie Božieho znamenia a cesta tým správnym smerom ich priviedla k Pánovi, ktorého našli a prežili s Ním spoločenstvo radosti, pokoja a novej nádeje na životnej púti.

Iste, hovoriť v dnešnej situácií o cestovaní nie je namieste. A predsa dnešný sviatok nie je mŕtvou históriou, ale živou realitou a my sme priamo účastní tohto diania. Smieme poznávať, i Božie pravdy, smieme veriť i ísť v ústrety Pánovi, neraz možno odbočujeme, i keď v dobrom presvedčení, z tej správnej cesty (čo sbôsobuje bolesť…..), ale predsa v posilnení viery nachádzame Pána, nie bezbranné dieťa, ale mocného Boha. Smieme priniesť v úprimnosti i dary, lebo to najvzácnejšie – dar života, našej existencie už v Božom konaní lásky máme.

Je iste neraz zložité prekonávať veľké vzdialenosti i dnes (a máme na to dnes dopravné prostriedky). Najťažšie je však urobiť ten krok k Pánovi (vystrieť ruku, ako Peter, keď sa kráčajúc po mori za Pánom začal topiť a Pán ho uchopil), v prijatí Jeho Slova a snahe plnenia Jeho zákona a evanjelia odpovedať; tým prvým krokom k rodičovi, dieťaťu, bratovi, sestre, blížnemu, priateľovi i nepriateľovi, k tomu, kto ma potrebuje, i keď sa nám to tak v praxi spoločnosti nejaví (je ťažké kráčať i v zodpovednosti za dedičstvo viery predkov v zodpovednosi zachovania a zveľadenia nie len hodnôt tohto sveta). Potrebný je pohľad viery na Svetlo, aktivita viery konania, cesta viery k Pánovi, ktorá pokoj a pravé spoločenstvo radosti prežíva.    Amen.

Motlitba (Martin Rázus, Pri nohách Pánových, 1949):

Veľká, jasná hviezda zažiarila svetu – ohlásila zemi, Spasiteľ že je tu.

Putovali králi, hojní vo vudelaní, tušiac, že i pre nich prišiel Požehnaný.

Ó, nech túto pravdu i my dnes tu vieme, že nám svitlo svetlo v malom Betleheme.

Zložíme i obeť v toto ráno Pane, srdcia svoje, a i z toho, čo k ním dané.

Ty však, Pane Kriste, prijm nás milostive, jak tie naše srdcia čistou vierou živé.

Daj, nech hviezda viery vždy nám v púti žiari.

A keď zhasne niekdy – miesto tejto hviezdy nech nám zjasá svetlo Tvojej svätej tvári!            Amen.

Parafráza Otčenáša ( Dr. Martin Luther,1526)

Otče náš, ktorý si v nebesiach!

Vieme, že nie si v priestorovej diaľke. Si blízko pri nás, si uprostred ľudí. A jednako si celkom iný, prítomný v svojom a našom svete.

Posväť sa meno Tvoje

Daj, aby sme sa báli Teba a nie ľudí, aby sme Ťa nado všetko milovali a Ti dôverovali.

Príď kráľovstvo Tvoje

Nech príde k nám na zem, do nášho života, do našich dejín. Daj nám zreteľne vedieť, že svoje krá­ľovstvo chceš stavať s nami a nikoho sa nechceš zriecť.

Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi

Pomôž nám poznať Tvoju vôľu a presaď svoju vôľu tam, kde my chceme ináč a kde si namýšľame, že to vieme lepšie ako Ty.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

Nám a všetkým l’ud’om na zemi daj to, čo potrebuje naše telo. Nech sa darí ovociu na poliach a záhra­dách, nech napreduje práca v priemysle a hospo­dárstve. Daj nám nájsť možnosti lepšie rozdeľovať plody zeme a spravodlivejšie ich deliť medzi národy.

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vin­níkom svojim

Prosíme Ta, odpusť nám, že tak často sa spoliehame na vlastnú silu a málo si ceníme Tvoju pomoc. Od­pusť nám, že sa vždy nanovo odťahujeme od spo­ločenstva blížnych a seba považujeme za niečo lepšie a tým neuznávame potreby blížnych a nepo­máhame im. Pane, daj nám prísť k istote, že Tvoj Syn Ježiš Kristus nás naozaj oslobodil od každej ťarchy a viny, takže sme sa stali slobodnými od­púšťať aj svojim vinníkom.

I neuvoď nás do pokušenia

Áno, Pane, chráň pred takými situáciami, na ktoré sme nedorástli, chráň nás pred ľuďmi, ktorí využí­vajú naše slabosti, chráň nás pred lákadlami, kto­rým nemôžeme odolať. Pane, vieš, akí sme slabí a náchylní k pádu. Neopusť nás.

Ale zbav nás zlého

Náhlej nepredvídanej smrti, hrozby vojny a prírod­ných pohrôm, našej ľahostajnosti a pomstychtivos­ti, sužujúcej starosti o seba a našej zábudlivosti, keď ide o iných. A Pane, vysloboď nás od Tvojho hnevu a súdu.

Lebo  Tvoje  je  kráľovstvo  i  moc  i  sláva  naveky.        Amen.

 Áronovské požehnanie:

Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj  Amen.

ES č. 52:

  1. Ó kresťania, poďme, radostne plesajme a postojme pri jasliach v Betleheme. Dieťatko, ajhľa, nám sa narodilo: ó, pozdravme Ho vrúcne, ó, pozdravme Ho vrúcne, veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo.
  2. K nám prišiel Pán slávy, Boh a človek pravý, k nám prišiel, keď na to bol už čas daný, z pokornej čistej vyvolenej Panny, Ó, klaňajme sa Jemu, ó, klaňajme sa Jemu, On od Boha je Spasiteľ poslaný.
  3. Ó kresťania, vstaňme, Hospodina chváľme a s anjelmi radostne zaspievajme: Sláva buď Pánu Bohu na výsosti a ľuďom dobrej vôle a ľuďom dobrej vôle buď pokoj v srdciach z Kristovej milosti.

Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech háji vaše srdcia a vaše duše v Ježišovi Kristovi. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *